POLITYKA PRYWATNOŚCI

SPIS TREŚCI:
I. Wstęp – dane kontaktowe
II. Przepisy prawa o ochronie danych osobowych
III. Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych
IV. Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych
V. Bezpieczeństwo danych osobowych
VI. Jak przetwarzamy Twoje dane?
VII. Zgoda – cofnięcie zgody
VIII. Przechowywanie danych
IX. Współadministrowanie danymi oraz odbiorcy danych i udostępnianie danych innym podmiotom
X. Przetwarzanie danych poza EOG
XI. Przetwarzanie danych z wykorzystaniem plików cookies oraz innych technologii internetowych
XII. Zmiany w Polityce
XIII. Cenniki

I. Wstęp – dane kontaktowe

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje ogólne dotyczące używania (przetwarzania) przez Volkswagen Group Polska sp. z o.o. („VGP”, „my”, „nam”), danych osobowych osób odwiedzających lub korzystających z usług świadczonych przez VGP poprzez strony internetowe („Użytkownicy”) dotyczące marek Volkswagen, Volkswagen Użytkowe, Audi, Porsche, Seat, Skoda, Das WeltAuto, których wydawcą jest VGP.

Na stronie głównej VGP pod adresem www.vw-group.pl/pl w imieniu VGP mogą być zbierane także dane osobowe kandydatów do pracy.

Szanujemy prywatność naszych Użytkowników w związku z czym udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności, aby każdy Użytkownik wiedział w jakim zakresie jej/jego dane osobowe są przetwarzane, w tym mógł samodzielnie, świadomie i swobodnie decydować o tym, czy skorzysta z naszych serwisów.

W ramach niniejszej Polityki Prywatności postanowiliśmy opisać ogólnie w jaki sposób i w jakim zakresie zbieramy dane osobowe Użytkowników, do jakich celów wykorzystujemy te dane, komu je udostępniamy oraz jak je chronimy. W Polityce Prywatności Użytkownik znajdzie również informację o tym, jakie Użytkownikom przysługują prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Polityka ma charakter ogólny i prezentuje najważniejsze kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. Uszczegółowieniem niniejszej polityki są poszczególne regulaminy lub klauzule informacyjne, które Użytkownik będzie otrzymywać w momencie zbierania od niego danych osobowych przy okazji poszczególnych usług: np. subskrypcji newsletter’a, formularzy kontaktowych (umówienie jazdy testowej, prośba o kontakt, zapytanie ofertowe), konfiguratorów pojazdów, konkursów, akcji promocyjnych, wydarzeń, rezerwacji samochodów. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie w VGP aplikując za pośrednictwem strony internetowej VGP, przy wypełnianiu formularza aplikacyjnego również otrzymuje szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych.

Dodatkowe lub uzupełniające informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez VGP znajdują się także w dokumentacji kontraktowej lub klauzulach informacyjnych przekazywanych naszym klientom np. podczas kontaktu z naszymi Autoryzowanymi Dealerami lub Partnerami Serwisowymi danej marki w związku z zamówieniem samochodu, korzystaniem z usług serwisowych, realizacją jazd testowych, wzięciem udziału w organizowanych przez nas wydarzeniach, korzystaniem z naszych samochodów.

Informacje o plikach cookies stosowanych na stronie www.vw-group.pl znajdziesz tutaj.

W zakresie w jakim na oficjalnych markowych stronach internetowych wykorzystujemy pliki cookies lub inne technologie zbierające dane więcej informacji podajemy w Politykach cookies tam zamieszczonych.

Administrator - dane kontaktowe VGP:

Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000327143, NIP 782-24-63-563, REGON 301062169 (VGP)

Adres: Volkswagen Group Polska sp. z o.o. Poznań (61-037), ul. Krańcowa 44
Strona: www.vw-group.pl
E-mail: daneosobowe@vw-group.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych VGP:

E-mail: iod@vw-group.pl
Adres: Volkswagen Group Polska sp. z o.o. Poznań (61-037), ul. Krańcowa 44, z dopiskiem „IOD”.

Więcej informacji, dotyczących współadministrowania danych osobowymi Użytkowników znajdują się w punkcie IX poniżej.

II. Przepisy prawa o ochronie danych osobowych

Polityka Prywatności VGP opiera się na następujących przepisach:

III. Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych

Doceniamy zaufanie, którym obdarzyli nas Użytkownicy. W ramach przetwarzania danych osobowych Użytkowników przykładamy wagę do tego, aby dane te były przetwarzane w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla Użytkownika.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, jakimi się kierujemy:

IV. Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych

VGP realizuje prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Prawa te wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 16-21).

Użytkownik ma prawo do:

Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Tobie praw, możesz przesłać mailowo na adres: daneosobowe@vw-group.pl, lub pisemnie na adres Volkswagen Group Polska sp. z o.o., ul. Krańcowa 44, 61-037  oraz możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (pisemnie na adres siedziby z dopiskiem „IOD” lub pisząc na adres: iod@vw-group.pl).

Dodatkowo w przypadku współadministrowania z Autoryzowanym Dealerem lub Partnerem Serwisowym, o czym mowa w punkcie IX, Użytkownicy mogą realizować swoje prawa wobec każdego ze współadministratorów. 

W przypadku współadministrowania z Centralą danej marki, Użytkownicy mogą zgłaszać  swoje żądania poprzez kontakt z VGP (dane jak wyżej).

Więcej informacji na temat współadministrowania uzyskają Państwo u naszego Inspektora Ochrony Danych dostępnego pod adresem mailowym: iod@vw-group.pl.

Twoje wnioski zostaną spełnione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym Ciebie poinformujemy. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że otrzymasz od nas informacje, z których zrezygnowałeś cofając zgodę.

W zakresie w jakim Użytkownik kieruje do VGP swoje wnioski, prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych (numeru telefonu lub adres e-mail, w przypadku wniosków pisemnych także adresu zamieszkania). Jeżeli wnioski dotyczą korzystania ze stron internetowych prosimy o podanie adresu strony internetowej lub informacji o usłudze świadczonej poprzez nasze strony oraz dodatkowych wyjaśnień zgłaszanego wniosku (w celu sprawniejszej obsługi wniosku). W celu realizacji niektórych wniosków możemy potrzebować dalszego potwierdzenia tożsamości Użytkownika.

V. Bezpieczeństwo danych osobowych

VGP podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności. Zasada zapewnienia bezpieczeństwa przyświecała nam podczas projektowania infrastruktury IT, projektowania standardów i praktyki biznesowej. Nasze procedury bezpieczeństwa obejmują w szczególności: zabezpieczenie dostępu, system kopii zapasowych, monitowanie, przegląd i utrzymanie, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa.

W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się do uwzględnienia:

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. Każdy pracownik VGP mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności.

Dane osobowe, które podałeś na naszych stronach, są szyfrowane i chronione za pomocą certyfikatu SSL.

VI. Jak przetwarzamy Twoje dane?

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane Użytkowników?

VGP przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach. Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób niezgodny z tymi celami.

O tym, jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, VGP każdorazowo informuje Użytkownika w ramach osobnego komunikatu.

Głównymi podstawami przetwarzania Twoich danych osobowych przez VGP mogą być:

W każdym przypadku Użytkownik może cofnąć swoją zgodę, w sposób wskazany w informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a także w punkcie VII poniżej.

Zgoda stanowi podstawę prawną m.in. kiedy:
- użytkownicy zostawiają nam dobrowolnie swoje dane i kierują do nas prośby o ofertę, jazdę testową, wizytę serwisową, prośbę o kontakt z naszym Centrum informacji lub naszymi konsultantami,
- proszą o przesłanie konfiguracji samochodów,
- subskrybują newsletter,
- chcą otrzymać voucher rabatowy,
- wyrażają dodatkowe zgody w celu marketingu przyszłego, polegającego na: przesyłaniu ofert produktów lub usług danej marki oraz innych powiązanych z marką akcesoriów, produktów i usług motoryzacyjnych, w tym profilowaniu dla celów tego marketingu oraz prowadzeniu i analizowaniu badań: satysfakcji klienta, zainteresowania marką, produktami i usługami danej marki,
- biorą udział w badaniu zadowolenia obsługi zapytania przez nasze Centrum Informacji,
- biorą udział w konkursach,
- biorą udział w procesach rekrutacyjnych do VGP – przy przekazywaniu VGP danych wykraczający poza dane jakich, zgodnie z prawem pracy, pracodawca żądać od osoby ubiegającej się od zatrudnienie bez jej zgody, jak również, gdy zgłaszają chęć udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

Podstawa prawna w postaci umowy lub działań zmierzających do zawarcia umowy ma zastosowanie m.in. kiedy:
- realizujemy dostęp do naszych serwisów oraz usług świadczonych drogą elektroniczną za ich pośrednictwem (np. formularze kontaktowe bezpośrednio przekierowujące do naszych Autoryzowanych Dealerów lub Partnerów Serwisowych);
- Użytkownik za pośrednictwem naszej strony dokonuje rezerwacji pierwszeństwa zamówienia samochodów przed ich wprowadzeniem na rynek;
- Użytkownik poszukuje samochodu używanego, będącego w ofercie naszych Autoryzowanych Dealerów prowadzących także sprzedaż samochodów używanych (wówczas dane osobowe Użytkownika przekazujemy bezpośrednio do wybranego Dealera).

Wskazujemy też, że w przypadku przygotowania i przesłania przez Preferowanego Dealera konkretnej oferty danego produktu, realizacji przez Preferowanego Dealera lub Partnera Serwisowego jazdy testowej lub wizyty serwisowej, zmienia się podstawa prawna przetwarzania danych osobowych na działania zmierzających do zawarcia umowy lub umowę (art. 6 ust. 1 lit b RODO).

Możemy przetwarzać dane osobowe na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających m.in. na:
- obsłudze zapytań innych niż dot. informacji marketingowych,
- badaniu jakości obsługi w ramach sieci dealerskiej,
- wysłania zaproszenia do badania zadowolenia obsługi Twojego zapytania przez nasze Centrum Informacji Audytowanie (chyba, że kontaktujesz się z nami telefonicznie, wówczas prosimy o Twoją zgodę),
- audytowaniu i raportowaniu wewnętrznym oraz sieci dealerskiej, weryfikacji działalności Autoryzowanych Dealerów i Partnerów Serwisowych danej marki oraz dokonywania rozliczeń finansowych,
- zapewnieniu, iż produkty lub usługi danej marki dostarczane są zgodnie z prawem oraz obowiązującym standardami i wytycznymi producenta, umowami dealerskimi i serwisowymi oraz w celach zapobiegania i wykrywania nadużyć,
- realizacji celów dowodowych, archiwalnych, oraz celem zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
- realizacji celów analitycznych i statystycznych, żeby zapewnić dbałość o jakość produktów i usług danej marki, dokonywać  lepszego doboru produktów i usług do potrzeb klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, dokonywania analiz sprzedażowych i rynkowych, opracowywania strategii marketingowych lub biznesowych. W tym przypadku wynikiem przetwarzania są dane zbiorcze,
- prowadzeniu zbiorczych, anonimowych statystyk co do osób biorących udział w procesach rekrutacyjnych (np. udziału osób danej płci);
- w związku z realizacją usług świadczonych drogą elektroniczną oraz zapewnieniem ich bezpieczeństwa, obsługą reklamacji, VGP może przetwarzać dane Użytkowników oraz dane eksploatacyjne,
- realizacji praw Użytkowników, w szczególności prawa do prawidłowości danych, prawa do cofnięcia zgody oraz przechowywania żądań Użytkowników oraz dowodów na ich obsługę,
- zarządzaniu procesem sprzedaży i obsługi klienta, ustalaniu standardów obsługi klientów danej marki, zapewnienia dbałości o jakość produktów i usług, prowadzeniu centralną bazę klientów, w tym klientów potencjalnych. Jeżeli Użytkownik  kontaktuje się z VGP jako pracownik klientów korporacyjnych w bieżących sprawach, w tym w sprawie korzystania z produktów lub usług danej marki, zainteresowania ofertą dla klientów korporacyjnych, dane osobowe przetwarzane będą w ramach uzasadnionych interesów polegających na możliwości bieżącego kontaktu w ramach takiej relacji biznesowej.

Dotyczy to szczególnie obowiązków ciążących na VGP jako importerze samochodów w związku z prowadzonymi akcjami przywoławczymi, a także z związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności na podstawie przepisów prawa podatkowego, celnego, rachunkowego. Również w sytuacji, gdy VGP prowadzi nabór pracowników, może w przewidzianym prawem pracy zakresie przetwarzać dane osobowe osoby ubiegającej się o zatrudnienie z uwagi na obowiązki prawne ciążące na VGP jako administratorze.

Sposób zbierania danych

VGP zbiera dane osobowe Użytkowników kiedy wypełniają formularze na naszych stronach internetowych, kontaktują się z Infolinią (Centrum Informacji danej marki) lub Biurem Obsługi Klienta lub Autoryzowanymi Dealerami lub Partnerami Serwisowymi danej marki, kierują pytania lub wiadomości za pomocą naszych serwisów społecznościowych (możemy wówczas zachować informacje, które Użytkownicy dobrowolnie przekazali pisząc lub kontaktując się z VGP lub z Autoryzowanymi Dealerami lub Autoryzowanymi  Partnerami Serwisowymi danej marki oraz automatycznie dane zawarte w logach systemowych oraz plikach cookies  (więcej w tym zakresie w Polityce cookies).

Jakie dane możemy przetwarzać?

Dane osobowe, o których piszemy, mogą obejmować różny zakres danych, w zależności od kategorii podmiotu danych oraz tego czy jesteś już naszym Klientem, osobą potencjalnie zainteresowaną naszymi produktami lub usługami, osobą ubiegającą się o pracę w VGP, a także celu dla którego dane są zbierane. Jeżeli jesteś już naszym Klientem, poza danymi pozostawionymi przez Ciebie na formularzu lub w trakcie rozmowy z naszym Centrum Informacji, możemy wykorzystać także dane na Twój temat wcześniej zebrane przez VGP lub Autoryzowanych Dealerów lub Partnerów Serwisowych danej marki, dostępnych w Centralnej Bazie Klientów, w zakresie niezbędnym do realizacji celu.

Za każdym razem będziemy przetwarzać tylko niezbędny zakres danych.

Możemy przetwarzać takie dane osobowe jak: dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko), dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres email, adres zamieszkania), numer VIN pojazdu, dane dotyczące samochodu, dane lokalizacyjne (tylko jeśli wyrazisz zgodę przez specjalnie przeznaczoną do tego funkcję strony internetowej), dane dot. Twoich zapytań, zamówień, zleceń, reklamacji, dane dot. produktów lub usług, którymi jesteś zainteresowany, informacje przekazane w trakcie rozmowy lub zawarte w korespondencji kierowanej do VGP (także w ramach serwisów społecznościowych) lub na później w kontakcie z Autoryzowanym Dealerem lub Partnerem Serwisowym danej marki, w przypadku podmiotów gospodarczych także nazwę firmy oraz numer NIP, dane dot. floty samochodowej, dane osoby kontaktowej (stanowisko); nagrania rozmów prowadzonych z naszym Centrum Informacji, dane związane z korzystaniem z chatów.

W ramach korzystania z serwisów internetowych VGP podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz często niezbędne żeby obsłużyć zamówienie lub zapytanie Użytkownika (takie elementy danych oznaczamy symbolem * np. imię, nazwisko (w niektórych przypadkach), numer telefonu; niezależnie od tego Użytkownik może pozostawić dobrowolnie dodatkowe dane np. adres e-mail).

W przypadku logowania się do naszych serwisów internetowych przy użyciu danych uwierzytelniających sieci społecznościowej, np. Facebook, Google+ lub inne, Użytkownik zgadza się w ten sposób na udostępnienie nam swoich danych Użytkownika. Są to na przykład imię i nazwisko, adres e-mail, data miejsce i urodzenia, lokalizacja oraz wszelkie informacje, które Użytkownik chce udostępnić.

Jeżeli Użytkownik nie chce pozostawić swoich danych osobowych poprzez strony internetowe, wówczas może skontaktować się z naszym Centrum Informacji telefonicznie lub mailowo lub też na miejscu u Autoryzowanego Dealera lub Partnera Serwisowego. W związku z korzystaniem z naszych stron internetowych zbieramy także dane w ramach plików cookies lub innych podobnych technologii (np. tagów, pixeli). Zakres danych zapisanych w związku z wykorzystywaniem plików cookies opisany jest szczegółowo w Polityce cookies.

W ramach korzystania z naszych stron internetowych, dane osobowe zostały nam udostępnione przez Ciebie. Jeśli jako Użytkownik jesteś już także naszym klientem lub znajdujesz się w naszej centralnej bazie jako potencjalny klient, dane które posiadamy to także dane zebrane przez Autoryzowanych Dealerów lub Partnerów Serwisowych danej marki. W przypadku podmiotów gospodarczych dane mogą pochodzić w publicznie dostępnych rejestrów, a dane osobowe osób kontaktowych u klienta korporacyjnego także ze stron internetowych.

Jeżeli będziesz ubiegał się o pracę w VGP będziemy przetwarzali dozwolony prawem pracy zakres Twoich danych osobowych, a dodatkowo w przypadku istnienia Twojej zgody, dobrowolnie podane przez Ciebie dane wykraczające poza ten zakres, oraz dane podane w związku z chęcią udziału w przyszłych rekrutacjach. Dane te są zbierane w związku z dobrowolnie wypełnionym przez Ciebie formularzem rekrutacyjnym, dostępnym za pośrednictwem strony internetowej VGP.

Prywatność dzieci

Formularze zbierające dane osobowe w ramach serwisu skierowane są do osób pełnoletnich. W związku z tym VGP nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia. Wyrażone przez Użytkowników zgody są prawomocne dla osób powyżej 16 roku życia. Jeśli masz mniej niż 16 lat, nie powinieneś udzielać nam żadnych informacji. Jeśli poweźmiemy informację, iż osoba poniżej 16 roku życia przekazała nam dane osobowe bez możliwej do zweryfikowania zgody rodzicielskiej, nie będziemy przetwarzać takich danych.

VII. Zgoda – cofnięcie zgody

W relacji z Użytkownikiem, także w ramach usług oferowanych za pośrednictwem strony internetowej polegających na udzielaniu informacji handlowych i marketingowych. Użytkownik może być poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych dotyczących produktów lub usług danej marki, w tym na marketing elektroniczny, jeśli to właśnie Twoja zgoda może stanowić właściwą podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych. Wyrażenie zgody może też nastąpić przez tzw. „wyraźnie działanie” np. wynikające z faktu dobrowolnego pozostawienia przez Ciebie swoich danych i zwrócenie się z prośbą o kontakt lub wysłaniem zapytania w zakresie określonym w zgodzie, bądź w formie zaznaczenia check-boxów.

W przypadku przetwarzania danych Użytkowników w związku z przekazaniem danych w ramach zapytania o ofertę, jazdę testową lub wizytę serwisową, Użytkownik może cofnąć swoją zgodę w tym zakresie informując Centrum Informacji lub wybranego przez siebie Autoryzowanego Dealera lub Partnera Serwisowego o rezygnacji z dalszego kontaktu w tym zakresie (utrata zainteresowania ofertą, jazdą testową lub wizytą serwisową będzie dla nas jednoznaczna z cofnięciem Twojej zgody).

Dla Użytkowników oraz Klientów lub Potencjalnych Klientów w ramach danej marki tj. Volkswagen, Volkswagen Użytkowe, Audi, Skoda, Seat, Das WeltAuto, Porsche wycofanie zgody może nastąpić w każdym momencie poprzez skorzystanie z formularza cofnięcia zgody dla danej marki  (link przekierowujący do strony internetowej danej marki znajdziesz tutaj) bądź poprzez bezpośredni kontakt z VGP (dane kontaktowe w punkcie I) lub u Autoryzowanego Dealera lub Autoryzowanego  Partnera Serwisowego danej marki (dane adresowe Autoryzowanych Dealerów oraz Autoryzowanych Partnerów Serwisowych dostępne są na stronach internetowych danej marki).

W przypadku subskrypcji Newslettera zgoda może być cofnięta poprzez link dezaktywujący subskrypcję umieszczony w każdej wiadomości email lub poprzez wysłanie informacji o cofnięciu zgody na podany w korespondencji adres e-mail.

W innych przypadkach pozyskanych przez VGP zgód należy postępować zgodnie z informacjami wskazanymi w stosownych klauzulach informacyjnych lub w korespondencji marketingowej.

W przypadku kandydatów do pracy aplikujących przez stronę www.vw-group.pl, kandydat do pracy może cofnąć swoją zgodę pisząc na adres daneosobowe@vw-group.pl z dopiskiem „Rekrutacja”. Możliwe jest także cofnięcie zgody poprzez kliknięcie w link rezygnacyjny przesłany drogą mailową w odpowiedzi na wysłanie aplikacji.

W innych przypadkach pozyskanych przez VGP zgód należy postępować zgodnie z informacjami wskazanymi w stosownych klauzulach informacyjnych.

Wycofanie zgody nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami czy nieprzyjemnościami – musisz jednak wiedzieć, że jej wycofanie może pociągać za sobą brak możliwości korzystania z takich usług jak przykładowo otrzymywanie Newslettera, otrzymanie odpowiedzi, otrzymywanie ofert lub reklam, zaproszeń na wydarzenia, drzwi otwarte oraz przeglądy techniczne, dla których świadczenia przepisy prawa wymagają od nas uzyskania Twojej zgody.

Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wniosek o cofnięcie zgody zostanie rozpatrzony niezwłocznie. Po zrealizowaniu wniosku zaprzestaniemy przetwarzać dane osobowe w celu marketingowym, w tym także w celu otrzymywania informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną oraz poprzez telefon. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że Użytkownik otrzyma od nas informacje, z których zrezygnował cofając zgodę, z uwagi na czas potrzebny do realizacji wniosku w naszych systemach.

Jeżeli posiadamy dane Użytkowników na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, usługi, wykazania dowodów, dochodzenia roszczeń), to możemy je nadal w tych celach przetwarzać na innej podstawie prawnej.

Informacje o plikach cookies stosowanych na stronie www.vw-group.pl  znajdziesz tutaj

W zakresie zarządzania zgodą na instalację i wykorzystanie plików cookies więcej informacji znajduje się w Polityce cookies.

W zakresie w jakim na oficjalnych markowych stronach internetowych wykorzystujemy pliki cookies lub inne technologie zbierające dane więcej informacji podajemy w Politykach cookies tam zamieszczonych.

VIII. Przechowywanie danych

Dane będą przechowywane przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Tam gdzie to możliwe staramy się podać skonkretyzowany okres przechowywania danych.

W przypadku procesów przetwarzania danych opartych na zgodzie, dane przechowywane będą przez okres jej ważności, nie dłużej niż 5 lat (chyba że ustalono krótszy okres) lub do czasu jej cofnięcia.

W każdym jednak przypadku okres przechowywania może ulec zmianie, tj. dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń (np. do chwili przedawnienia roszczeń możemy przechowywać dowód udzielonej przez Użytkownika zgody), bądź krócej np. w przypadku zrealizowana żądania usunięcia danych.

Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas informacji jaki jest planowany i prawdopodobny czas przechowywania danych osobowych.

IX. Współadministrowanie danymi oraz odbiorcy danych i udostępnianie danych innym podmiotom

Współadministrowanie

Informujemy, iż w zakresie celów wspólnych Volkswagen Group Polska sp. z o.o. i Autoryzowanych Dealerów i Partnerów Serwisowych danej marki realizowanych w ramach wspólnych procesów lub w ramach wspólnej infrastruktury, w tym w zakresie obsługi zapytań o ofertę, jazdę testową, wizytę serwisową, w procesie zamówienia i zakupu samochodu, realizacji usług serwisowych, sprzedaży akcesoriów i części, obsługi reklamacji, gwarancji lub roszczeń, rozliczania, raportowania i audytowania wewnętrznego sieci dealerskiej, obsługi klienta, prowadzenia bazy klientów, kontroli jakości obsługi klienta, Państwa Dane będą przetwarzane na zasadzie współadministrowania przez Volkswagen Group Polska sp. z o.o.  i Autoryzowanego Dealera lub Partnera Serwisowego danej marki wybranego przez Państwa lub z którym łączy Państwa relacja handlowa (Preferowany Dealer lub Preferowany Partner Serwisowy). Lista Autoryzowanych Dealerów lub Partnerów Serwisowych danej marki oraz dane kontaktowe, dostępne są na stronie danej marki bądź na stronach poszczególnych Dealerów lub Partnerów.

Każdy ze współadministratorów może być zaangażowany w przetwarzanie danych osobowych klientów lub potencjalnych klientów na różnych etapach i w różnym stopniu, realizując nieraz własne, indywidualne cele, które są ze sobą ściśle powiązane. Ostatecznie wspólnym celem VGP oraz Autoryzowanych Dealerów i Partnerów Serwisowych jest sprzedaż produktów i usług danej marki wg ustalonych dla danej marki standardów. Każdy ze współadministratorów będzie we własnym zakresie odpowiedzialny za realizację praw podmiotów danych z uwagi na to, iż poza wspólnymi systemami lub platformami, dane klientów lub potencjalnych klientów mogą być przetwarzane także w niezależnych procesach lub systemach IT. Niemniej w każdym przypadku można skontaktować się z VGP lub IOD VGP (dane kontaktowe w punkcie I powyżej).

W zakresie w jakim dodatkowa zgoda w celu marketingu przyszłego jest odbierana wspólnie dla VGP oraz Centrali danej marki, informujemy, iż tym zakresie VGP oraz Centrala będą współadministratorami danych. W tym przypadku żądania realizacji praw i wniosków należy składać do VGP bezpośrednio.

Odbiorcy danych

W uzasadnionych przypadkach dane mogą być udostępnione innym administratorom danych, jeśli istnieje ku temu ważna podstawa prawna (zgoda np. w przypadku marketingu, umowa lub uzasadniony interes), w szczególności podmiotom z grupy Volkswagen, w tym  Volkswagen AG, Skoda Auto a.s., Audi AG, SEAT S.A., Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, w szczególności w związku z realizacją zamówienia samochodu, świadczeniem usług IT, realizacją akcji przywoławczych lub w ramach obsługi skarg lub roszczeń; Autoryzowani Dealerzy lub Partnerzy danej marki w związku z realizacją umowy, korzystaniem z usług, realizacją ich własnych celów;  oraz spółkom Volkswagen Financial Services tj. Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. w związku z oferowaniem przez te podmioty finansowania lub ubezpieczenia.

Możemy udostępnić Twoje dane także innym odbiorcom będącymi podmiotami przetwarzającymi – świadczącymi usługi na nasze zlecenie i w naszym imieniu, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), badań rynku, organizacji i realizacji wydarzeń, call center, transportowych, archiwizacji, obsługi korespondencji, audytorom, profesjonalnym doradcom. W niektórych przypadkach podmioty zewnętrzne świadczące usługi na nasze zlecenie mogą występować w roli niezależnych administratorów np. poczta polska lub inni operatorzy pocztowi, operatorzy transakcji płatniczych.

W uzasadnionych przypadkach Twoje dane mogą być także udostępnione organom administracji publicznej (np. prokuratura, policja, straż miejska, urzędy państwowe) i sądom.

W zakresie celu marketingowego na przyszłość odbiorcami Twoich danych osobowych jako podmioty przetwarzające dane mogą być Autoryzowani Dealerzy lub Autoryzowani Partnerzy Serwisowi danej marki działający także na zlecenie i w imieniu VGP (dane adresowe Autoryzowanych Dealerów oraz Autoryzowanych Partnerów Serwisowych danej marki dostępne są na poszczególnych stronach markowych).

W zakresie przekazywania danych do odbiorców danych w ramach korzystania z plików cookies, więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies. Wskazujemy, że w przypadku gdy odbiorcy danych będą samodzielnie i w imieniu własnym przetwarzać dane osobowe od Użytkownika, np. oferować produkty i usługi za pośrednictwem własnych kanałów bez udziału VGP albo też realizować będą usługi we własnym imieniu wówczas staną się odrębnymi administratorami danych i w tym zakresie ponoszą swoją własną odpowiedzialność za przetwarzanie takich danych osobowych, nie podlegając warunkom naszej Polityki.

Przechodząc na stronę internetową strony trzeciej, Użytkownicy podlegać będą odrębnej polityce prywatności i ochrony danych osobowych dla danej strony internetowej. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności i ochrony danych osobowych poszczególnych stron internetowych.

X. Przetwarzanie danych POZA EOG

Jeśli w ramach przetwarzania dane osobowe Użytkowników będą przekazywane do odbiorców w krajach trzecich (poza EOG), np. w Stanach Zjednoczonych, takie przekazywanie danych może odbywać się na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską, tj. dla organizacji uczestniczących w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), lub na podstawie standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej albo na podstawie Państwa wyraźnej zgody.

Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać kontaktując się naszym IOD.

XI. Przetwarzanie danych z wykorzystaniem plików cookies oraz innych technologii internetowych

W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze stron internetowych marki, VGP gromadzi także dane zawarte w logach systemowych, plikach cookies lub wykorzystuje inne podobne technologie internetowe (np. kody, pixele, wtyczki).

Informacje o plikach cookies stosowanych na stronie www.vw-group.pl  znajdziesz tutaj.

W zakresie w jakim na oficjalnych markowych stronach internetowych wykorzystujemy pliki cookies lub inne technologie zbierające dane więcej informacji podajemy w Politykach cookies tam zamieszczonych.

XII. Zmiany w Polityce

VGP zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa lub obowiązujących standardów prywatności, czy też rozszerzenia naszej oferty. W związku z tym o wszelkich zmianach VGP będzie informował stosownym komunikatem na swoich stronach internetowych.

XIII. Cenniki

Cenniki i inne informacje zawarte na stronach internetowych www.audi.pl, www.skoda-auto.pl, www.porsche.pl, www.vwuzytkowe.pl, www.seat-auto.pl, www.volkswagen.pl oraz www.vw-group.pl nie stanowią oferty handlowej. Ze względu na pojawiające się akcje promocyjne możliwe są zmiany cen i wyposażenia modeli prezentowanych na stronach i w cennikach. Niektóre elementy wyposażenia dodatkowego dostępne są tylko w połączeniu z innymi elementami lub konkretnymi wersjami wyposażeniowymi lub silnikowymi, mogą być również dostępne tylko w wybranych krajach lub wyłącznie za dodatkową opłatą. Ceny niektórych elementów mogą różnić się od podanych w niniejszym cenniku w zależności od wersji wyposażeniowej lub silnikowej. Wszelkie wiążące ustalenia dotyczące wyposażenia i specyfikacji pojazdu następują każdorazowo w indywidualnej umowie zawieranej przez strony.

Ostatnia aktualizacja: 10.07.2018 r.